Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. 2015-2016
Τομέας Πλοιάρχων

Α΄ ΤΑΞΗ
[N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α 2013)
Υπ.Απ.116605/Γ2/23-08-2013 (ΦΕΚ 2211 Β 2013)]

Στην Α΄ Τάξη του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται συνολικά δεκαπέντε μαθήματα, διάρκειας 35 ωρών την εβδομάδα, τα οποία χωρίζονται σε δέκα μαθήματα γενικής παιδείας, διάρκειας 22 ωρών, και έξι μαθήματα ειδικότητας, διάρκειας 13 ωρών.

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22 Ώρες
1. Θρησκευτικά 1………………………………….
2. Ελληνική Γλώσσα: Α. Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
                                   Β. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
3. Ιστορία 1
4. Μαθηματικά: Α. Άλγεβρα 3
                          Β. Γεωμετρία 1
5. Φυσική 2
6. Χημεία 2
7. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
8. Ερευνητική Εργασία (Project) 2
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
10. Φυσική Αγωγή 2
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 13 Ώρες
1. Ναυτική Τέχνη 2
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου 2
4. Τεχνικό Σχέδιο 1
5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ?Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια & Υγιεινή 2
6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 4

Β΄ ΤΑΞΗ

[Μαθήματα Γενικής Παιδείας: N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α 2013) Κεφ. Β΄, άρθρ. 9
Μαθήματα Ειδικότητας: Υπ.Απ.77204/Γ2/26-05-2014 (ΦΕΚ 1336 Β 2014)]

Στη Β΄ Τάξη του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται συνολικά έντεκα μαθήματα, διάρκειας 35 ωρών την εβδομάδα, τα οποία χωρίζονται σε εννιά μαθήματα γενικής παιδείας, διάρκειας 12 ωρών, και έξι μαθήματα ειδικότητας, διάρκειας 23 ωρών.

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 12 Ώρες
1. Θρησκευτικά 1
2. Ελληνική Γλώσσα: Α. Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
                                   Β. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
3. Μαθηματικά: Α. Άλγεβρα 2
                          Β. Γεωμετρία 1
4. Θετικές Επιστήμες: Α. Φυσική 1
                                    Β. Χημεία 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
7. Φυσική Αγωγή 1
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 23 Ώρες
1. Ναυσιπλο?α Ι – Ναυτική Μετεωρολογία 2 Θεωρία+3 Εργαστήρια
2. Ευστάθεια ? Μεταφορά Φορτίων 2 Θεωρία+2 Εργαστήρια
3. Ναυτική Τέχνη ? Έκτακτες Ανάγκες 3 Θεωρία+2 Εργαστήρια
4. Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι 2 Θεωρία+2 Εργαστήρια
5. Ναυτικές Επικοινωνίες 2 Θεωρία+1 Εργαστήρια
6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι 2 Θεωρία

Γ΄ ΤΑΞΗ

[Μαθήματα Γενικής Παιδείας: N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α 2013) Κεφ. Β΄, άρθρ. 9
Μαθήματα Ειδικότητας: Υπ.Απ.77204/Γ2/26-05-2014 (ΦΕΚ 1336 Β 2014)]

Στη Γ΄ Τάξη του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται δώδεκα μαθήματα, συνολικής διάρκειας 35 ωρών την εβδομάδα, τα οποία χωρίζονται σε έξι μαθήματα γενικής παιδείας, διάρκειας 12 ωρών, και έξι μαθήματα ειδικότητας, διάρκειας 23 ωρών.

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 12 ώρες
1. Ελληνική Γλώσσα: Α. Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
                                   Β. Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Ι: Α. Άλγεβρα 2
                            Β. Γεωμετρία 1
3. Θετικές Επιστήμες: Α. Φυσική 2
                                    Β. Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Φυσική Αγωγή 1
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 23 ώρες
1. Ναυσιπλοΐα II 3 Θεωρία+2 Εργαστήρια
2. Μεταφορά Φορτίων 3 Θεωρία+1 Εργαστήρια
3. Ναυτικό Δίκαιο – Διαχείριση Πλοίου 3 Θεωρία
4. Τήρηση Φυλακής Γέφυρας II – Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 2 Θεωρία+3 Εργαστήρια
5. Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 1 Θεωρία+2 Εργαστήρια
6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ 3 Θεωρία