Δυνατότητα εγγραφής

Δυνατότητα εγγραφής σε Επαγγελματικό Λύκειο έχουν οι εξής:

Α. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου: Όλοι όσοι έχουν απολυτήριο Γυμνασίου μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Β. Μαθητές Γενικού Λυκείου: Όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, μπορούν να εγγραφούν ομαλά στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (Αντίθετα, οι μαθητές που ολοκλήρωσαν τη Β΄ ή τη Γ΄τάξη του Γενικού Λυκείου, θα πρέπει να εγγραφούν στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.)
? [Υπουργική Απόφαση 141641/Γ2/08-09-2014, άρθρο 2, παράγραφος Α]

Γ. Μαθητές ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας: Όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας, μπορούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (Αντίθετα, οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας, θα πρέπει να εγγραφούν και πάλι στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.).
? [Υπουργική Απόφαση 141641/Γ2/08-09-2014, άρθρο 2, παράγραφος Α]

Δ. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή άλλου ΕΠΑ.Λ.: Όλοι όσοι έχουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας και επιθυμούν να αποκτήσουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, μπορούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα Ειδικότητας.
? [Νόμος 4310/2014, άρθρο 59, παρ. 3].

Ειδικές Διατάξεις για τους Ναυτικούς

Ειδικές διατάξεις αφορούν στη φοίτηση των μαθητών που φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ. με ναυτιλιακό προσανατολισμό.

Οι μαθητές αυτοί, εάν διακόψουν τη φοίτησή τους και αναλάβουν εργασία στο Εμπορικό Ναυτικό, υπάγονται στην κατηγορία των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων.
? [Υπουργική Απόφαση 141641/Γ2/08-09-2014].

Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς να φοιτούν κανονικά, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν προφορικά και γραπτά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου – Ιουνίου. (Διαφορετικά, παραπέμπονται στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι να προσκομίσουν αντίγραφο του ναυτικού τους φυλλαδίου που να βρίσκεται σε ισχύ και να δείχνει ότι ανέλαβαν υπηρεσία κατά το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για την εγγραφή χρειάζεται:
1. Αίτηση εγγραφής (αν έρθει ο ίδιος ο μαθητής στο σχολείο). εδώ.

ή (αν στείλει τα δικαιολογητικά του) Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι είναι ενήλικας και επιθυμεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του τομέα Πλοιάρχων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης

εδώ.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνει ότι (α) δεν κατέχει άλλο απολυτήριο τίτλο ούτε οφείλει μαθήματα για την απόκτησή του. (β) δεν κατέχει πτυχίο ίδιας ειδικότητας ούτε οφείλει μαθήματα για την απόκτησή του. (γ) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. εδώ.
3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (ή αίτηση να εκδοθεί μέσω του σχολείου) εδώ.
4. Φωτοαντίγραφο σελίδων του Ναυτικού Φυλλαδίου του, που θα δείχνουν τη φωτογραφία του, τα στοιχεία Ναυτικού και την τελευταία ναυτολόγηση.
5. Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδότητας κτλ.)
6. 4 Φωτογραφίες
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις χρειάζεται
Αίτηση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας με το παρακάτω κείμενο:
«Παρακαλώ να με εντάξετε στην κατηγορία των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων, ώστε να έχω τη δυνατότητα να δώσω προαγωγικές / απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Α΄/Β΄/Γ΄ Τάξης κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 20… στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης ναυτιλιακού προσανατολισμού, τομέα πλοιάρχων.»
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο σελίδας του Ναυτικού του Φυλλάδιου που να δείχνει ότι ήταν ναυτολογημένος σε όλο το τρέχον σχολικό έτος καθώς και βεβαίωση Ναυτολόγησης από το λιμεναρχείο.
εδώ.